Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

O nás


Vize

 

Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující etické zásady při poskytování podpory a pomoci klientům a aby naši klienti byli s poskytovanými službami spokojeni a byly pro ně přínosem.

 

Poslání

 

Posláním neziskové nestátní společnosti je podpořit principy inkluze a integraci menšin ve všech oblastech občanské společnosti, zvláště inkluze ve vzdělávání, tedy v oblastech, kde stát nedostačuje ve své podpoře.

 

Činnost

 

Inclusio o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2013 v Praze k plnění následujících cílů:

 

 • dosažení rovných příležitosti všech dětí v přístupu ke kvalitnímu vzdělání
 • podpora spolupráce všech subjektů podílejících se na integraci v České republice i v zahraničí
 • podpora spolupráce všech subjektů podílejících se na inkluzi v České republice i v zahraničí

 

Inclusio o.p.s. dodržuje následující principy a hodnoty:

 

 • transparentnost při nakládání se svěřenými finančními prostředky
 • důvěryhodnost
 • odbornost
 • respekt k jednotlivci
 • respekt ke kulturám menšin a cizinců
 • boj proti rasismu a xenofobii
 • ochrana a prosazování lidských práv
 • prosazování principů demokracie
 • podpora soužití v multikulturní společnosti
 • zlepšování mediálního obrazu menšin a cizinců

 

Transparentnost: zveřejňování výsledků činnosti, výkazu zisků a ztrát, portfolia finančních zdrojů na webových stránkách společnosti a ve výroční zprávě společnosti

 

Důvěryhodnost: plnění závazků ke svým klientům, donorům a zaměstnancům, věnování maximální péče budování vztahů a posilování dobrého jména o.p.s., dodržování etického kodexu všemi zaměstnanci společnosti

 

Odbornost: zajištění profesionálních a odborných zaměstnanců pro jednotlivé projekty a činnosti, podpora jejich osobního a profesního rozvoje, podpora rozvoje profesních oblastí ve spektru činností neziskové společnosti

 

Obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

 

 • organizování a poskytování pomoci menšinám,
 • organizování a poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým,
 • příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit, projektů a akcí pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pořádání vzdělávacích akcí,
 • vydávání informačních a vzdělávacích materiálů a učebních pomůcek,
 • národní a nadnárodní spolupráce v oblasti sociálních služeb a vzdělávání,
 • výzkum a informační činnost v oblasti sociálních služeb.

 

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022