Pomáháme tam,

kde nás nejvíce potřebují.

O nás


Vize

 

Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující etické zásady při poskytování podpory a pomoci klientům a aby naši klienti byli s poskytovanými službami spokojeni a byly pro ně přínosem.

 

Poslání

 

Posláním neziskové nestátní společnosti je podpořit principy inkluze a integraci menšin ve všech oblastech občanské společnosti, zvláště inkluze ve vzdělávání, tedy v oblastech, kde stát nedostačuje ve své podpoře.

 

Činnost

 

Inclusio o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2013 v Praze k plnění následujících cílů:

 

 • dosažení rovných příležitosti všech dětí v přístupu ke kvalitnímu vzdělání
 • podpora spolupráce všech subjektů podílejících se na integraci v České republice i v zahraničí
 • podpora spolupráce všech subjektů podílejících se na inkluzi v České republice i v zahraničí

 

Inclusio o.p.s. dodržuje následující principy a hodnoty:

 

 • transparentnost při nakládání se svěřenými finančními prostředky
 • důvěryhodnost
 • odbornost
 • respekt k jednotlivci
 • respekt ke kulturám menšin a cizinců
 • boj proti rasismu a xenofobii
 • ochrana a prosazování lidských práv
 • prosazování principů demokracie
 • podpora soužití v multikulturní společnosti
 • zlepšování mediálního obrazu menšin a cizinců

 

Transparentnost: zveřejňování výsledků činnosti, výkazu zisků a ztrát, portfolia finančních zdrojů na webových stránkách společnosti a ve výroční zprávě společnosti

 

Důvěryhodnost: plnění závazků ke svým klientům, donorům a zaměstnancům, věnování maximální péče budování vztahů a posilování dobrého jména o.p.s., dodržování etického kodexu všemi zaměstnanci společnosti

 

Odbornost: zajištění profesionálních a odborných zaměstnanců pro jednotlivé projekty a činnosti, podpora jejich osobního a profesního rozvoje, podpora rozvoje profesních oblastí ve spektru činností neziskové společnosti

 

Obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

 

 • organizování a poskytování pomoci menšinám,
 • organizování a poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým,
 • příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit, projektů a akcí pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pořádání vzdělávacích akcí,
 • vydávání informačních a vzdělávacích materiálů a učebních pomůcek,
 • národní a nadnárodní spolupráce v oblasti sociálních služeb a vzdělávání,
 • výzkum a informační činnost v oblasti sociálních služeb.

 

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017